Læreplan
Publiceret den 17. januar 2010

1. Indledning

Formål og principper for læringen i dagtilbud.

Ophold i dagtilbudet skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbudet bliver sat fokus på alle barnets potientaler og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Læringen i dagtilbudet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til fritidsliv og skolen.

LEG OG LÆR

-en guide om pædagogiske læreplaner

Udgangspunktet for udarbejdelsen af læreplaner har vi taget i

· Lov om social service § 8 – bilag 1

 • Bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner – bilag 2
 • Børnehavens værdigrundlag:

Selvværd/selvfølelse, selvtillid og tryghed.

For at barnet kan udvikle sig er det vigtigt at det kan føle sig selv, mærke sit selv.Selvfølelse og selvværd handler om det man er . For at barnet kan udvikle selvfølelse er det vigtigt, at hverdagen skabes i trygge rammer, med nærværende omsorgsfulde voksne , der forstår og anerkender virkeligheden, sætter ord på barnets oplevelser og dermed bekræfter at barnet er. Barnet skal have mulighed for at danne erfaring, der dermed udbygger selvfølelsen. Selvtilliden opbygges gennem det barnet gør, kan eller præsterer. Selvtilliden fremmes ved at skabe et miljø hvor leg, øvelse og handling sætter en udvikling i gang der svarer til barnets behov.

Når barnet mestre en ny udfordring/aktivitet styrkes selvtilliden, da troen på ens formåen udvikles.

Barnet må gerne roses, men anerkendelse skal lige så ofte udtrykkes, først må selvfølelsen/selvværdet udbygges den er fundamentet, derefter kan man arbejde med selvtilliden.

Individualitet og personlighed.

Barnet skal have mulighed for at udvikle sig individuelt, da der helt naturligt er forskel på hvor barnet er rent udviklingsmæssigt. Det enkelte barn er unik, med helt sin egen personlighed og evner og dette skal der tages hensyn til.

Samtidig er det vigtigt, at barnet opdrages til at kunne fungere i en gruppe, da dette har stor betydning for tilegnelse af sociale kompetencer.

Legen.

En vigtig del af barnets liv er legen, derfor skal der skabes tid, rum og plads til legen.

Gennem legen lære barnet sig selv og omverdenen at kende.

Barnet opbygger venskaber, udvikler sproget, styrker motorikken, bliver mere kropsbevidst, udvikler selvtilliden, styrker sanserne, bruger fantasien og kreativiteten.

De sociale kompetencer udvikles ved, at barnet danner erfaring, samarbejder, oplever glæde, sorg og tryghed, lære at håndtere

konflikter og afvisninger.

Normer/grænser og opdragelse.

For at være fuldt integreret i vores samfund, at kunne begå sig i livet, er det vigtigt at have normer og grænser for adfærd/opførsel. Barnet oplever tryghed ved at vide hvad det må, skal og kan. Vores hverdag er bygget på demokrati, hvor barnet skal lære at give udtryk for sine følelser, tage hensyn til andre og forstå verden omkring sig.

I børnehaven vil vi gennem vores gøremål og aktiviteter så som: musik, eventyr, drama, naturoplevelser osv. Hjælpe barnet med at tilegne sig normer og værdier for samvær, der udvikler hele barnets personlighed og sociale kompetencer.

Uden normer og grænser kan barnet blive uroligt, kontaktsøgende, egoistisk og ukoncentreret, med en konfliktfyldt hverdag.

2. Barnets alsidige personlige udvikling

 

Mål:

 • Give børnene muligheder for at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • Give rum og plads til at børnene kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.
 • At børnene oplever sig som værdifulde deltagere i et socialt fællesskab.

Vi fremmer barnets alsidige personlige udvikling ved at:

 • Tage udgangspunkt i barnet. Dvs. møde barnet, hvor det er, i sin alder, udvikling, og styrke barnets stærke sider.
 • Engagerede, nærværende voksne der er lydhøre overfor børnene og involverer sig i barnet.

Handleplan:

 • Give rum og plads til leg
 • Udfordrende planlagte aktiviteter samt udendørs leg
 • Skabe betingelser for at bruge og udvikle fantasi og kreativitet.
 

   

3. Sociale kompetencer

Mål:

At børnene skal anerkendes og respekteres som de personer de er, samt opleve at høre til. Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i Børnehaven, der er kendetegnet ved rummelighed og ved at der tages afstand fra mobning og drilleri. Børnene skal ligeledes inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre samt deltager i demokratiske beslutningsprocesser.

For at tilegne sig sociale kompetencer er det vigtigt at børnene lære:

 • Konfliktløsning
 • Empati
 • Samarbejde
 • Normer og værdier
 • Grænser og selvkontrol

Vi fremmer de sociale kompetencer ved:

 • At anerkende konflikten og følelsen
 • Spørge ind til oplevelsen
 • Opmuntre børnene til at komme med løsningsforslag
 • Den voksne fastholder virkeligheden og hjælper barnet videre

Handleplan:

 • Vi samler børnene dagligt – børnene lærer at lytte til hinanden, vente på tur, vi synger, leger og børnene lære at spørge ”indtil”.
 • Ved konflikter opfordres børnene til at kigge på hinanden og fortælle om hinandens udtryk/følelser, for der igennem at kunne vise/lære omsorg, respekt for hinanden.
 • Vi giver dagligt børnene forslag/redskaber til at inddrage andre børn i leg og beskæftigelse. Ved den daglige borddækning samarbejder børnene 2 og 2. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden ved af og på klædning.
 • Vi lærer børnene at udvikle konstruktive tilknytningsrelationer til andre voksne og børn, herunder at give og tage.
 • Vi lærer børnene at sætte grænser for sig selv, ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå, kunne sige til og fra.

4. Sprog

Mål:

Det er vigtigt at fremme interessen for sproget og lære børnene at bruge det, herunder:

 • Udtale
 • Ordforråd
 • Forståelse

Børnene skal kunne bruge sproget til at gøre sig synlige og forståelige overfor andre børn og voksne. Børnene skal med ord lære at udtrykke deres følelser og behov, herunder:

 • Udvide og nuancere sproget.
 • Kendskab til tegn og symboler, bogstaver og tal.

De skal have mulighed for at tilegne sig dette gennem sprogrytmer, rim, remser, modtage og give beskeder, stille spørgsmål og øve sig i at fortælle et hændelsesforløb.

Handleplan:

 • Gennem almindelig høflighed og opdragelse (”god morgen, farvel, må jeg bede om…, velbekomme”) at tale pænt til hinanden.
 • Relationer, dialog, samtale, (individuelt, med andre, og til gruppen).
 • At sætte ord på ting og handling
 • Kropssprog (sur, ked af det, gal, glad)
 • Gennem motorik og fysisk udfoldelse.
 • At læse bøger (lette, svære, billedbøger, se billeder, høre lyde og ord.)
 • Rim og remser
 • Sang og sanglege
 • Musik og rytme
 • Eventyr og historie
 • Teater
 • Dagligdagens gøremål (frugt, madpakke, toiletbesøg)
 • Kunst (klippe, male, tegne)

5. Krop og bevægelse

Mål:

 • At børnene opnår kendskab til sundhed og ernæring.
 • At børnene oplever glæde ved accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.
 • At børnene har mulighed for at praktisere og udvikle fin- og grovmotoriske bevægelser.
 • At børnene får kendskab til lokalområdets fysiske muligheder.

Sundhed og ernæring: Vi bestræber os på at servere sund og ernærings rigtig morgenmad. Ligeledes bestræber vi os på at fortælle børnene om sund og ernæringsrigtig mad i forbindelse med ”smør selv”. Vi sætter forslag på ” smør selv tavlen” med ideer som kan bruges af børn og forældre.

Hygiejne: Vi lærer børnene at vaske hænder hyppigt. Personalet bruger engangshandsker ved børnenes toiletbesøg.

Bevægelse/grov motorik:

Legepladsen: Vi giver børnene rum til at bevæge sig. Børnene klatrer, gynger, slås, spiller fodbold, leger frie leg og rollelege. Vi holder rivegilde på legepladsen.

Vi tager på ture til skov og strand hvor der mulighed for fysiske aktiviteter.

I fællesrummet: Benytter børnene ribberne, gynger, tov, madrasser, balanceredskaber, musik og bevægelse, som stop dans, stoledans og lignende. Børnene lærer at lytte og modtage beskeder. De lærer at koordinere bevægelser og får kendskab til rum og retnings sans. Vi går tur i lokalområdet hvor vi besøger: Blishøjen, gadekæret, hvor vi fisker med net, Stovby mølle, fodboldbanerne, Hasselø natursti, Marielyst strand.

Bevægelse/fin motorik: Af og påklædning, på stuerne laver børnene forskellige aktiviteter: klippe, klistre, male, tegne, lave perler, spille spil.

Handleplan:

 • Vi snakker med børnene om sundhed og ernæring.
 • Vi vasker hænder før spisning og efter toiletbesøg.
 • Vi har ”smør selv dage”
 • Vi styrker børnene ved, at tage på ture til skov og strand

Brug af legepladsen:

 • Legepladsen skal være indrettet således at børnene har mulighed for at blive støttet i både at kunne have stille lege og vilde og fysisk krævende lege

Brug af fællesrummet:

 • Børnene får mulighed for at bruge og mærke deres krop
 • Børnene får motion

Finmotoriske aktiviteter på stuerne:

 • Her styrkes børnene i at holde på en blyant
 • Klippe med saks
 • Sy med nål.; derved styrkes øje hånd koordination
 • Lege med perler

Af og påklædning:

 • At børnene selvstændigt kan klarer at tage tøj af og på.

Hvad kan vi gøre mere: Bruge fællesrummet mere individuelt. Én person går fra om formiddagen med børn fra stuerne. Det skal være børn med særlige motoriske behov. At vi i højere grad inddrager børnene i den daglige rengøring på stuerne efter mad og frugt.

6. Natur og naturfænomener

Mål:

At børnene opnår respekt og kendskab til naturen og naturfænomener. Børnene lærer at tænke logisk og får kendskab til vægt og form.

Det er vigtigt at fremme interessen for naturen og skabe grundlag for gode oplevelser i og med naturen.

Naturen giver mulighed for at børnene udvikler:

 • Deres sanser
 • Fantasi og kreativitet
 • Forståelse for miljøet
 • Forståelse for normer og værdier
 • Motorisk udfoldelse
 • Forståelse for former, farver, vægt og antal

Vi fremmer kompetencer for naturen ved:

 • At tage udgangspunkt i årstiderne
 • Bevidstgøre om de 4 elementer: jord – vand – ild – luft.

Legepladsen: byder på mange forskellige oplevelser, buske, træer, grene, mange former for biller, edderkopper, regnorme, fugle, frugter og bær.

Vi har, regnvandsopsamler, bålplads, urtekasser, blomstens dag, rivegilde, og høstfest.

Skov og strand: årstidernes skifte, dyreliv, mulighed for leg og udfoldelse ved vand og grøfter, respekt om naturens værdier.

Det lokale gadekær: livet i og omkring vandet såsom fisk, frøer, insekter og planter.

Vi bearbejder vore naturoplevelser gennem samtaler, leg og fortællinger, arbejder med materialer i naturen, giver os tid til undren.

Handleplan:

 • Forbereder børnene på hvor vi skal hen og hvorfor
 • Brugen af forskellige rekvisitter som forstørrelsesglas, fiskenet, gips, opslagsbøger m.v.
 • Bearbejder ting og oplevelser fra f.eks. skovturen, følger op i børnehaven på emnet
 • Plukke bær – lave syltetøj
 • Lave plancher, fotos
 • Skærpe børnenes opmærksomhed, ved at sætte et bestemt perspektiv på eks. Vis når vi finder døde dyr.

7. Kulturelle udtryksformer og værdier

Normer, grænser og opdragelse:

For at være fuldt integreret i vores samfund og at kunne begå sig i livet, er det vigtigt at have normer og grænser for adfærd/opførsel. Barnet oplever tryghed ved at vide hvad det må, skal og kan. Vores hverdag er bygget på demokrati hvor barnet skal give udtryk for sine følelser, tage hensyn til andre og forstå verden omkring sig.

Mål:

At børnene opnår kendskab til de kulturelle udtryksformer og værdier. Dette opnås gennem:

 • Musik
 • Tegning
 • Dramatik
 • Ler
 • Busture
 • Fortællinger
 • Mad
 • Lege

Vi fremmer kendskabet til de kulturelle udtryksformer ved at tage udgangspunkt i børnenes hverdag.

Musik: Børnene får kendskab til musik i vores fællesrum samt sang og musik på stuerne.

Tegning: Børnene har mulighed for tegning på stuerne, i og med de har adgang til papir, blyant og tuscher, samt at male på staffeli i deres hverdag.

Drama: En gang om året opfører børnene et lille dramastykke (teater/sang) for forældre ved den årlige forældrefest. Derudover leger børnene rollelege, på stuerne med drama, teater og musik ved hjælp af kostumer.

Traditioner er en vigtig del af børnenes hverdag. Børnehaven afholder fastelavn, hvor vi opfordrer børnene til at komme udklædt. Igennem deres udklædning leger børnene diverse rollelege. Børnene får løbende mulighed for at se et teaterstykke udefra.

Ler: Børnene har tilgang til ler i deres hverdag. Det giver dem mulighed for at styrke deres kreativitet og udtryksformer.

Busture/ture ud af huset: På diverse ture vil børnene stifte bekendtskab til naturen, skoven, stranden, ZOO, og andre institutioner, forældrenes arbejdspladser, biblioteket, byture, samt nærmiljøet som skole, SFO og Brugsen.

Fortællinger: Børnene får kendskab til sproget/fortællekulturen gennem historielæsning på stuerne, hermed kendskab til fortællinger, folkeeventyr, myter(som altid starter med ”der var engang”), sagn, fantasifortællinger, teater/drama. I fortællekulturen lære børnene at lytte og tale. Ved højtlæsning og fri fortælling styrkes børnenes koncentration. Børnene stimuleres til at lave deres egne fortællinger og billeder og forestillinger dannes i deres eget univers. I børnehaven er der adgang til billede – samt eventyrbøger.

Madkultur: I børnehaven er maden en vigtig del af børnenes dagligdag. Som start på dagen får børnene tilbudt morgenmad. Børnene skræller gulerødder til eget forbrug, som indtages hver formiddag som mellemmåltid. Børnene medbringer deres næringsrige madpakke som spises ved middagstid, derudover medbringer de en sund eftermiddags madpakke som igen spises som et mellemmåltid. Institutionen har jævnligt maddage/ smør selv dage, hvor børnene får kendskab til forskellige retter som de selv er med til at tilberede.

Leg: Er en vigtig del af barnets liv, derfor vil vi skabe tid, rum og plads til legen.

Gennem legen lærer barnet sig selv og omverdenen at kende. Barnet opbygger venskaber, udvikler sproget, styrker motorikken, bliver mere kropsbevidst, udvikler selvtilliden, styrker sanserne, bruger fantasien og kreativiteten.

Handleplan:

Forberede børnene på hvor vi skal hen og hvorfor. Bruge forskellige rekvisitter som:

 • Bøger
 • Ler
 • Papir
 • Blyanter
 • Udklædningstøj
 • Instrumenter, Cd’er, bånd, film, fotos.
 • Forskellige fødevarer.

8. Børn med særlige behov

Sydfalster kommune satser på forebyggende arbejde i forhold til børn og unge, dette betyder at der er nedsat et tværfagligt team bestående af: Sagsbehandlere, sundhedsplejerske, psykolog og lederen af børnehaven. Der holdes møde hver måned, hvor forskellige problemstillinger drøftes. Enkeltsager med navns nævnelse drøftes kun med forældrenes skriftlige tilladelse.

I børnehaven har vi en sprog-stimulationsgruppe til børn som har brug for yderligere sproglig opmærksomhed. Der er plads til 4 børn i gruppen, som samles om formiddagen tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 12.00.

Talepædagog og psykolog kommer jævnligt i institutionen, hvor vi samarbejder omkring børn med sproglige og udviklingsmæssige problemer.

I børnehaven er personalet opmærksomme på det enkelte barn, børn som ”trækker sig”. Vi styrker barnet ved at støtte og hjælpe barnet i gang.

Vi anerkender barnets personlighed og acceptere børnenes forskelligheder.

9. Dokumentation

Dokumentation og evaluering er der lagt op til fra Ministeriets side. I hverdagen er det vigtigt at skaffe sig den nødvendige dokumentation af det børnene er engagerede i.

Dokumentation af hverdagslivet går hånd i hånd med god pædagogisk planlægning.

Børnene er selv med til at dokumentere deres bevægelser ved at tegne og fortælle historier, gennem legen.

Vi vil dokumenter gennem

· Aktivitetsplan

· Informationstavlerne

· Tegninger

· Malerier

· Fotografering

· Forældresamtaler

· Virksomhedsplan

Vi vil på vores personalemøder, planlægge og evaluere vores hverdag. Afklarede spørgsmål kan

være:

· Hvor meget var planlagt i forvejen

· Hvor meget var børnene aktører og meddefinerende

· Kan læringsmiljø generaliseres til andre områder af den daglige praksis

· I hvor høj grad kunne børn med særlige behov inddrages i dette forløb

· Hvor stor en rolle spiller ressourcer i denne sammenhæng

10. Litteraturliste

Guldguiden, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, marts 2005

Sølvguiden, Socialministeriet, september 2003

Leg og lær, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, august 2004

Diverse artikler

11. Lov om social service: Bilag 1

§8. Kommunen fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Stk. 5. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

§8 a. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. Socialministeren fastsætter nærmere regler for indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbuddene.

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

12. Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner: Bilag 2

I medfør af § 8 a i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og principper for læringen i dagtilbud

§ 1. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jf. lovens § 8. Det pædagogiske

personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen

kan både ske gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter

situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering.

Stk. 2. Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets

potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af

læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger.

Stk. 3. Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til fritidsliv og skolen.

Kapitel 2

Temaer og mål i pædagogiske læreplaner

§ 2. Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler

temaerne:

1) Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer)

2) Sociale kompetencer

3) Sprog

4) Krop og bevægelse

5) Naturen og naturfænomener

6) Kulturelle udtryksformer og værdier

Temaerne fremgår af bilag 1. Kommunen og dagtilbuddet kan supplere med andre temaer.

§ 3. Den pædagogiske læreplan skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer

og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal

endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til

børn med særlige behov.

Stk. 2. Målene i den pædagogiske læreplan skal tage hensyn til lokale forhold såsom dagtilbuddets

geografiske placering, fysiske muligheder, børnegruppens sammensætning (alder, køn, handicap,

sociale og kulturelle baggrunde m.v.), herunder aldersgrupperne fra ½ år til 2 år og fra 3 år og til

den alder, hvor børnene begynder i skole. For aldersintegrerede dagtilbud kan der udarbejdes én

læreplan, der tager hensyn til de to aldersgrupper.

Stk. 3. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan for alle dagplejehjem i kommunen eller

kommunens distrikter. Dagplejelignende puljeordninger kan enten følge den kommunale dagplejes

pædagogiske læreplan, eller der kan udarbejdes en pædagogisk læreplan for alle dagplejelignende

puljeordninger i kommunen eller kommunens distrikter.

Stk. 4. Ved fastsættelse af mål kan der tages udgangspunkt i de forslag til overordnede mål, der er

beskrevet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 5. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet dokumenterer og følger

op på, om den pædagogiske læringsproces leder frem imod de opstillede mål.

Kapitel 3

Ansvar for udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan, godkendelse, opfølgning og evaluering

§ 4. Ledelsen i dagtilbuddet er over for forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen ansvarlig

for, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet. Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan

dagtilbuddet mere konkret vil arbejde med de anførte indholdstemaer, og hvordan det leder

frem mod målene.

Stk. 2. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelse godkender den pædagogiske

læreplan, jf. lovens § 8 a, stk. 3, 1. punktum.

Stk. 3. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på

eventuel revision, jf. lovens § 8 a, stk. 3, 2. punktum.

Stk. 4. I de tilfælde hvor en selvejende daginstitution ikke har en forældrebestyrelse, er det bestyrelsen,

som varetager godkendelsen og evalueringen. I forhold til puljeordninger uden bestyrelser

skal puljeordningerne tage stilling til, hvordan forældrene foretager godkendelsen og den årlige evaluering.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.